2018-02-28

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim lub Zastępca Komendanta przyjmują interesantów w każdy poniedziałek miesiąca (w przypadku święta - kolejny dzień roboczy) w godz. 8:30-11:00 oraz 15:30-16:30
Podczas przebywania w Komendzie Powiatowej, Komendant Powiatowy i jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdym czasie niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć – jeżeli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.
Podczas przebywania w Komendzie Powiatowej, Komendant Powiatowy i jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdym czasie niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć – jeżeli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.
Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim zobowiązani są do przyjmowania skarg i wniosków od obywateli w godzinach urzędowania.
Skargę można złożyć również w formie pisemnej na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 8, 11-100 Lidzbark Warmiński
lub telefonicznie 89 767 75 50.
Osoby zainteresowane złożeniem skargi lub wniosku do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie lub Komendanta Głównego PSP mogą tego dokonać poprzez Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Organizacji tutejszej Komendy.
 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zastępcę Komendanta lub upoważnionych naczelników wydziałów KW PSP:
codziennie, w godzinach urzędowania 7:30-15:30
oraz w każdy poniedziałek (lub najbliższy dzień roboczy,
jeżeli w poniedziałek wypada święto )
w godzinach 15:30-16:30
Adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16 10–045 OLSZTYN
tel. (0-89) 53-53-386 lub (0-89) 52-29-500
 
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Głównego:
w terminie ustalonym telefonicznie , tel. 22 523-39-00,
Adres: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ul. Podchorążych 38, 00 –914 WARSZAWA

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się