2018-02-27

Petycje

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji  przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim
 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:
Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 
Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
 
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).
 
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.
 
Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 
 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
 • życia zbiorowego
 • wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresat petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)
 
Elementy składowe Petycji reguluje Art. 4.
 
Petycja powinna zawierać:
 
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu Organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),
 • dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 • tytuł petycji,
 • wskazanie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji,
 • uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów)pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.
Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.
 
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 
Petycje można składać:
 
 1. listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Olsztyńska 8  11-100 Lidzbark Warmiński
 2. doręczyć osobiście – w sekretariacie KP PSP przy ul. Olsztyńskiej 8 w godzinach 7.30 – 15.30
 3. za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kplidzbark@kwpsp.olsztyn.pl z zaznaczeniem w tytule „Petycja”
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 roku stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.