2018-02-28

Majątek i budżet

I. Majątek trwały (stan na 31.XII.2017) wynosi (netto) w tym:

1 200 840,75 zł.

I.1. Rzeczowy majątek trwały w tym:

   1 177 804,58 zł.

I.1.1. Środki trwałe

1 177 804,58 zł.

I.1.2. Inwestycje rozpoczęte

0,00 zł.

I.2. Wartości niematerialne i prawne

21 036,17 zł.

I.3. Należności długoterminowe

0,00 zł.

II. Majątek obrotowy wynosi w tym:

72 240,14zł.

II.1. Zapasy

67 725,28 zł.

II.2. Należności krótkoterminowe

0,00 zł.

II.3. środki pieniężne

4 514,86 zł.

III. Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim w 2018r. wg Ustawy budżetowej, wynosi 3 628 550,00 w tym:

3 628 550,00 zł.

III.1. wynagrodzenia i pochodne

2 879 550,00 zł.

III.2. świadczenia

494 000,00 zł.

III.3. wydatki rzeczowe

255 000,00 zł.

III.4. wydatki majątkowe

0,00 zł.